Kirja

Keskustelunanalyysi


Melisa Stevanovic & Camilla Lindholm (toim.)
Keskustelunanalyysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta

Perusteos keskustelunanalyysista

Keskustelunanalyysi tarkastelee sosiaalisen vuorovaikutuksen perusilmiöitä, resursseja ja haasteita. Se luotaa keskustelunanalyysin metodologiaa ja keskittyy erityisesti viime vuosina kehittyneisiin uusiin suuntauksiin.

Keskustelunanalyysissa tutkitaan autenttisia vuorovaikutustilanteita, arkikeskusteluja ja institutionaalisia keskusteluja. Tavoitteena on tarkkailla mahdollisimman luonnollisesti esiintyviä tilanteita ja analysoida niitä.

Keskustelunanalyysi kuvaa vuorovaikutusilmiöitä ymmärrettävin arkikäsittein. Kirja sopii opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille, jotka hyödyntävät keskustelunanalyysia tai ovat siitä kiinnostuneita.

Kirjan on vuonna 2016 kustantanut Vastapaino, ja sitä voi tilata täältä.


Kirjan luvut

JOHDANTO (s. 9-30)
Camilla Lindholm, Melisa Stevanovic ja Anssi Peräkylä

OSA I: Sosiaalisen vuorovaikutuksen resursseja

LUKU 1: KEHOLLINEN LÄSNÄOLO (s. 32-46)
Anssi Peräkylä ja Melisa Stevanovic

LUKU 2: KATSE (s. 47-62)
Johanna Ruusuvuori

LUKU 3: ILMEET JA ELEET (s. 63-78)
Anssi Peräkylä

LUKU 4: SANAT (s. 79-99)
Camilla Lindholm ja Melisa Stevanovic

LUKU 5: PROSODIA (s. 100-121)
Melisa Stevanovic

LUKU 6: LAUSERAKENTEET (s. 122-142)
Auli Hakulinen

LUKU 7: TOIMINTAJAKSOJEN RAKENTEET (s. 143-161)
Liisa Raevaara

LUKU 8: TILA JA LIIKE (s. 162-177)
Pentti Haddington, Tiina Keisanen ja Mirka Rauniomaa

LUKU 9: TEKNOLOGISET YMPÄRISTÖT (s. 178-199)
Ilkka Arminen

LUKU 10: SOSIAALISET RAKENTEET (s. 200-221)
Melisa Stevanovic

OSA II: Vuorovaikutuksen erityisiä haasteita

LUKU 11: PUHUMISEN HAASTEET (s. 224-242)
Salla Kurhila ja Minna Laakso

LUKU 12: KUULEMISEN HAASTEET (s. 243-258)
Minna Laakso ja Kati Pajo

LUKU 13: YMMÄRTÄMISEN HAASTEET (s. 259-275)
Salla Kurhila ja Camilla Lindholm

LUKU 14: SOSIAALISEN HAVAITSEMISEN HAASTEET (s. 276-294)
Melisa Stevanovic ja Camilla Lindholm

LUKU 15: LUOTTAMUKSEN HAASTEET (s. 295-309)
Camilla Lindholm

OSA III: Keskustelunanalyysin metodisia lähtökohtia

LUKU 16: KESKUSTELUNANALYYTTINEN TUTKIMUSPROSESSI (s. 312-330)
Anna Vatanen

LUKU 17: KESKUSTELUNANALYYSI JA ETNOGRAFIA (s. 331-348)
Camilla Lindholm

LUKU 18: KESKUSTELUNANALYYTTINEN PITKITTÄISTUTKIMUS (s. 349-371)
Liisa Voutilainen ja Marjo Savijärvi

LUKU 19: VUOROVAIKUTUSILMIÖIDEN KVANTIFIOINTI (s. 372-389)
Liisa Voutilainen

LUKU 20: KESKUSTELUNANALYYSI JA KOKEELLINEN VUOROVAIKUTUSTUTKIMUS (s. 390-409)
Melisa Stevanovic


Tietolaatikot:
1 Osallistumiskehikko (s. 39)
2 Vierusparit (s. 43)
3 Vuorottelu (s. 55)
4 Yhteinen tiedollinen perusta (s. 80)
5 Kielenkäytön tutkimuksen suuntauksia (s. 82)
6 Kommunikaatio ja keskustelunanalyysi (s. 86)
7 Vuoron rakenneyksiköt (s. 109)
8 Tunteiden prosodian tutkimus (s. 119)
9 Puheaktiteoria (s. 125)
10 Toimintojen muotoileminen ja tunnistaminen (s. 134)
11 Vierusparien laajennukset (s. 147)
12 Preferenssi (s. 151)
13 Käytänteet ja toiminnot (s. 159)
14 Medioitu vuorovaikutus (s. 180)
15 Jäsenyyskategorisoinnin analyysi (s. 206)
16 Diskurssianalyysi (s. 212)
17 Korjaus (s. 226)
18 Vuorovaikutuksen progressiivisuus (s. 248)
19 Keskustelunanalyysi ja mielensisäiset prosessit (s. 269)
20 Tarinankerronta ja affiliaatio (s. 286)
21 Soveltava keskustelunanalyysi ja ammatilliset vuorovaikutusideologiat (s. 301)
22 Keskustelunanalyyttiset aineiston analyysiharjoitukset eli datasessiot (s. 316)
23 Keskustelunanalyysi ja kulttuuri (s. 333)
24 Toiminnot ja projektit (s. 350)
25 Koodaus ja intuitiivinen arviointi (s. 385)
26 Miten tutkia eläinten vuorovaikutusta? (s. 397)


Voit tutustua kirjaan myös tämän videotallenteen välityksellä. Videotallenne on kirjan julkistamistilaisuudesta (Tiedekulma 19.10.2016) ja se sisältää kirjan yleisesittelyn sekä neljä yksityiskohtaisempaa katsausta kirjan eri aiheisiin (Auli Hakulinen: lauserakenteet; Mirka Rauniomaa: Tila ja liike; Salla Kurhila: Puhumisen ja ymmärtämisen haasteet; Marjo Savijärvi: Kielen oppiminen).