Bibliografia

Hae bibliografiasta

Aalto, K. (2023). Terapiasuhdetta koskevan palautteen muotoilu ja vastaanottaminen: Keskustelunanalyyttinen tutkielma terapiatapaamisen arviointikeskusteluista [Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto]. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/145642
Aaltonen, T. (2002). Sanatonko tarinaton? Afaatikon intersubjektiivinen maailma ja kertoen rakentuva identiteetti. Miina Sillanpään säätiö.
Ahola, A. (2020). Vanhempien minäpystyvyyden tukeminen perheterapiassa [Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006305164
Ahvenjärvi, H.-R. (2004). Puhetekoja ja keskustelun periaatteita Aki Kaurismäen elokuvassa Kauas pilvet karkaavat. [Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto]. http://hdl.handle.net/10138/151663
Alatalo, J. (2020). Huumorin muodostuminen Vino Show’n Vinohuoneessa [Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202005223398
Alhava, S. (2020). Limittäiskieleilyä lukutaitokoulutuksessa [Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155152
Arminen, I. (2016). Teknologiset ympäristöt. In M. Stevanovic & C. Lindholm (Eds.), Keskustelunanalyysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta (pp. 178–199). Vastapaino.
Arminen, I. (2001). Kokemusten jakaminen nimettömien alkoholistien (AA) palavereissa. In J. Ruusuvuori, M. Haakana, & L. Raevaara (Eds.), Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia. (pp. 82–103). Suomalaisen kirjallisuuden seura.
Autio, M. (2022). ”Ykseys on laumaeläimen uni ja rajan takana oottaa mieletön yö”: Kohtaamattomuuden vaikutelma Matias Riikosen Suuri fuuga-romaanissa [Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202212134015
Autioniemi, J., & Pöyry, A.-R. (2013). Tieto, tulkinta ja ymmärrys: Elämismaailmallinen moraali ja moraalinen toiminta 5-6-vuotiaiden päiväkotilasten vertaissuhteiden konfliktitilanteissa [Pro gradu -tutkielma]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201311072549
Bäckman, S. (2008). Työkykyarviokokous moniammatillisen työryhmän päätöksentekotilanteena. Tutkimus vuorovaikutuksesta ja potilaan osallisuudesta. Helsingin yliopisto.
Berg, M. (2001). Haastateltavana poliitikko. Politiikka, kieli ja keskusteluntutkimus. In M. Halonen & S. Routarinne (Eds.), Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13. (pp. 35–46). Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Berg, M. (2001). Vallan vahtikoira haukkuu mutta ei pure. Poliitikkoa syyllistävät toimittajan kysymykset televisiokeskustelussa. In J. Ruusuvuori, M. Haakana, & L. Raevaara (Eds.), Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia (pp. 121–137). Suomalaisen kirjallisuuden seura.
Berner, M., & Sorsa, I. (2020). Vuorovaikutus tunneinterventiossa. In P. Hökkä, H. Ikävalko, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, & A. Nordling (Eds.), Tunnetoimijuus ja sen tuki työssä (pp. 29–45). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8284-3
Bodor, K. (2021). Itsekorjaukset kakkoskielisten aikuisten perusopetuksen matematiikan tunneilla [Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto]. https://www.utupub.fi/handle/10024/152792
Bützow, V. (2020). “Kunnon hyvä, ja e helt messis!” : Kielten vaihtelua suomenruotsalaisessa WhatsApp-keskustelussa [Pro gradu -tutkielma, Hlesingin yliopisto]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223388
Colliander, V. (2022). Tavoitteellisuuden rakentuminen mielenterveyskuntoutujien klubitalon ryhmätapaamisissa [Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202205182093
Duvallon, O., & Routarinne, S. (2001). Parenteesi keskustelun kieliopin voimavarana. In M. Halonen & S. Routarinne (Eds.), Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13. (pp. 122–154). Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Ehrling, L. (2006). Psykoterapian vaikutusten arvioiminen: Keskustelunanalyyttinen tutkimus arviointihaastattelun käytänteistä. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos.
Ehrling, L. (2002). “Mut mikä se sitte on se ongelma?”. Keskustelunanalyyttinen tutkimus erään perheterapiaprosessin ongelmanmäärittelyistä ja ongelmien ratkaisuehdotuksista [Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto]. http://hdl.handle.net/10138/10089
Eilola, L. (2020). Keholliset ja materiaaliset sananselityssekvenssit aikuisten S2-lukutaito-opiskelijoiden luokkahuonevuorovaikutuksessa. Virittäjä, 124(2), 243–277. https://doi.org/https://doi.org/10.23982/vir.77994
Eilola, L. (2023). Aikuisten suomen kielen ja luku- ja kirjoitustaidon opiskelijoiden osallistumisen keinojen kehittyminen luokkahuonevuorovaikutuksessa. Puhe ja kieli, 43(2), 63–88. https://doi.org/10.23997/pk.136863
Eilola, L. (2023). Suomea kehollisesti luokassa ja asiointitilanteissa: Aikuiset luku- ja kirjoitustaitoon tukea tarvitsevat maahanmuuttajat suomea käyttämässä ja oppimassa. Virittäjä, 127(4). https://doi.org/10.23982/vir.129301
Elo, L. (2020). Puheen itsekorjausten ja uusien sanojen oppimisen yhteys afasiassa [Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012044698
Elomaa, H., & Saikkonen, O. (2022). Uhmakkuus- ja käytöshäiriöiden hoidon merkittävät hetket : allianssikatkokset perheterapiassa [Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202207183892
Eloranta, L. (2022). Poissulkeminen päiväkodin vertaisryhmässä: “Mä kutsun mun synttäreille ne, joiden leikkiin mä pääsen.” [Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206293091
Erkkilä, P. (2018). Viivästetty reflektio pariterapiassa: multimodaalinen keskustelunanalyysi pariterapian vuorovaikutustutkimuksessa [Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201806133172
Etelämäki, M. (2006). Toiminta ja tarkoite: Tutkimus suomen pronominista [Väitöskirja, Helsingin yliopisto]. http://urn.fi/URN:ISBN:951-746-867-9
Etelämäki, M., & Jaakola, M. (2009). Tota ja puhetilanteen todellisuus. Virittäjä, 2009(2), 88–212. https://journal.fi/virittaja/article/view/4183/3900
Etelämäki, M., Herlin, I., Jaakola, M., & Visapää, L. (2009). Kielioppi käsitteistyksenä ja toimintana: Kognitiivista kielioppia ja keskustelunanalyysia yhdistämässä. Virittäjä, 2009(2), 62–187. https://journal.fi/virittaja/article/view/4182/3899
Etelämäki, M., Hakulinen, A., Arminen, I., Couper-Kuhlen, E., Halonen, M., Koivisto, A., Kurhila, S., Laury, R., Lehtinen, E., Lindholm, C., & others. (2016). Keskustelun vuorottelujäsennyksen perussystematiikka: Suomennos. Virittäjä, 120(3). https://journal.fi/virittaja/article/view/60209
Fabritius, J. (2021). Päätösten syntyminen partioleirin suunnittelukokouksissa. Virittäjä, 125(3). https://doi.org/https://doi.org/10.23982/vir.109528
Fabritius, J. (2020). ”Onks vapaaehtosia?”: Keskustelunanalyyttinen tutkielma päätösten syntymisestä ja vastuutehtävien jakamisesta partioleirin suunnittelukokouksissa [Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223389
Fabritius, J., & Stevanovic, M. (2023). Päätöksentekovuorovaikutuksen kokonaisrakenne. In M. Stevanovic (Ed.), Yhdessä päätetty: Kohti tasa-arvoista vuorovaikutusta ja osallistumista (pp. 41–55). Gaudeamus.
Frick, M., Loukusa, S., Dindar, K., Mäkinen, L., Mattila, M.-L., Ebeling, H., & Hurtig, T. (2021). Miten autismikirjon henkilöt ja verrokit kuvailevat ja esittävät toisen henkilön ajatuksia? Puhe Ja Kieli, 41(1), 23–41. https://doi.org/https://doi.org/10.23997/pk.107690
Haakana, M. (2001). Kielen ohessa? Näkökulmia vuorovaikutuksen ei-kielellisiin keinoihin. In M. Halonen & S. Routarinne (Eds.), Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13. (pp. 70–88). Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Haakana, M. (2001). Lääkäri, potilas ja nauru. In M.-L. Sorjonen, A. Peräkylä, & K. Eskola (Eds.), Keskustelu lääkärin vastaanotolla (pp. 135–159). Vastapaino.
Haakana, M. (1996). Huumori ja vakava keskustelun kategorioina. In A. Hakulinen (Ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II. Kieli 10 (pp. 141–172). Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Haakana, M. (2008). Kieli toimintana. Keskustelunanalyysin näkökulma. In T. Onikki-Rantajääskö & M. Siiroinen (Eds.), Kieltä kohti (pp. 86–104). Otava.
Haakana, M., Raevaara, L., & Ruusuvuori, J. (2001). Lääketieteen termit lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksessa. In J. Ruusuvuori, M. Haakana, & L. Raevaara (Eds.), Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia (pp. 196–222). Suomalaisen kirjallisuuden seura.
Haddington, P., Keisanen, T., & Rauniomaa, M. (2016). Tila ja liike. In M. Stevanovic & C. Lindholm (Eds.), Keskustelunanalyysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta (pp. 162–177). Vastapaino.
Haddington, Pentti, Kamunen, Antti, & Siipo, Antti. (2021). Keskustelunanalyysi ja monikansallinen kriisinhallintakoulutus: Englannin kieli työkielenä ja koodinvaihdon hyviä käytänteitä. In Nissi, Riikka, Simonen, Mika, & Lehtinen, Esa (Eds.), Kohtaamisia kentällä: Soveltava keskusteluntutkimus ammatillisissa ympäristöissä (pp. 223–262). Suomalaisen kirjallisuuden seura. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/50744/9789518584035.pdf
Hakamäki, P. (2017). Institutionaalisuus apteekin vuorovaikutuksessa [Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054633
Häkkinen, P. (2016). Keskustelunanalyyttinen pitkittäistutkimus suomen kielen ymmärtämisessä tapahtuvista muutoksista alakoulun valmistavan luokan oppitunneilla [Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611303151
Hakulinen, A. (1989). Keskustelun tutkimisen tavoitteista ja menetelmistä. In A. Hakulinen (Ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I. Kieli 4 (pp. 9–40). Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Hakulinen, A. (1989). Keskustelun luonnehtimisesta konteksti- ja funktionaalisten tekijöiden nojalla. In A. Hakulinen (Ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I. Kieli 4 (pp. 41–72). Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Hakulinen, A. (1989). Palauteilmauksista. In A. Hakulinen (Ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I. Kieli 4 (pp. 98–114). Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Hakulinen, A. (1995). Johdanto. In L. Tainio (Ed.), Keskustelunanalyysin perusteet (pp. 13–17). Vastapaino.
Hakulinen, A. (1995). Vuorottelujäsennys. In L. Tainio (Ed.), Keskustelunanalyysin perusteet (pp. 32–55). Vastapaino.
Hakulinen, A. (1996). Keskustelunanalyysin profiilista ja tilasta. In A. Hakulinen (Ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II. Kieli 10 (pp. 9–22). Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Hae bibliografiasta