Kirja

Keskustelunanalyysi


Melisa Stevanovic & Camilla Lindholm (toim.)
Keskustelunanalyysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta

Perusteos keskustelunanalyysista

Keskustelunanalyysi tarkastelee sosiaalisen vuorovaikutuksen perusilmiöitä, resursseja ja haasteita. Se luotaa keskustelunanalyysin metodologiaa ja keskittyy erityisesti viime vuosina kehittyneisiin uusiin suuntauksiin.

Keskustelunanalyysissa tutkitaan autenttisia vuorovaikutustilanteita, arkikeskusteluja ja institutionaalisia keskusteluja. Tavoitteena on tarkkailla mahdollisimman luonnollisesti esiintyviä tilanteita ja analysoida niitä.

Keskustelunanalyysi kuvaa vuorovaikutusilmiöitä ymmärrettävin arkikäsittein. Kirja sopii opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille, jotka hyödyntävät keskustelunanalyysia tai ovat siitä kiinnostuneita.

Kirjan on kustantanut Vastapaino, ja sitä voi tilata täältä.


Kirjan luvut

JOHDANTO
Camilla Lindholm, Melisa Stevanovic ja Anssi Peräkylä

OSA I: Sosiaalisen vuorovaikutuksen resursseja

LUKU 1: KEHOLLINEN LÄSNÄOLO
Anssi Peräkylä ja Melisa Stevanovic

LUKU 2: KATSE
Johanna Ruusuvuori

LUKU 3: ILMEET JA ELEET
Anssi Peräkylä

LUKU 4: SANAT
Camilla Lindholm ja Melisa Stevanovic

LUKU 5: PROSODIA
Melisa Stevanovic

LUKU 6: LAUSERAKENTEET
Auli Hakulinen

LUKU 7: TOIMINTAJAKSOJEN RAKENTEET
Liisa Raevaara

LUKU 8: TILA JA LIIKE
Pentti Haddington, Tiina Keisanen ja Mirka Rauniomaa

LUKU 9: TEKNOLOGISET YMPÄRISTÖT
Ilkka Arminen

LUKU 10: SOSIAALISET RAKENTEET
Melisa Stevanovic

OSA II: Vuorovaikutuksen erityisiä haasteita

LUKU 11: PUHUMISEN HAASTEET
Salla Kurhila ja Minna Laakso

LUKU 12: KUULEMISEN HAASTEET
Minna Laakso ja Kati Pajo

LUKU 13: YMMÄRTÄMISEN HAASTEET
Salla Kurhila ja Camilla Lindholm

LUKU 14: SOSIAALISEN HAVAITSEMISEN HAASTEET
Melisa Stevanovic ja Camilla Lindholm

LUKU 15: LUOTTAMUKSEN HAASTEET
Camilla Lindholm

OSA III: Keskustelunanalyysin metodisia lähtökohtia

LUKU 16: KESKUSTELUNANALYYTTINEN TUTKIMUSPROSESSI
Anna Vatanen

LUKU 17: KESKUSTELUNANALYYSI JA ETNOGRAFIA
Camilla Lindholm

LUKU 18: KESKUSTELUNANALYYTTINEN PITKITTÄISTUTKIMUS
Liisa Voutilainen ja Marjo Savijärvi

LUKU 19: VUOROVAIKUTUSILMIÖIDEN KVANTIFIOINTI
Liisa Voutilainen

LUKU 20: KESKUSTELUNANALYYSI JA KOKEELLINEN VUOROVAIKUTUSTUTKIMUS
Melisa Stevanovic


Tietolaatikot:
1 Osallistumiskehikko
2 Vierusparit
3 Vuorottelu
4 Yhteinen tiedollinen perusta
5 Kielenkäytön tutkimuksen suuntauksia
6 Kommunikaatio ja keskustelunanalyysi
7 Vuoron rakenneyksiköt
8 Tunteiden prosodian tutkimus
9 Puheaktiteoria
10 Toimintojen muotoileminen ja tunnistaminen
11 Vierusparien laajennukset
12 Preferenssi
13 Käytänteet ja toiminnot
14 Medioitu vuorovaikutus
15 Jäsenyyskategorisoinnin analyysi
16 Diskurssianalyysi
17 Korjaus
18 Vuorovaikutuksen progressiivisuus
19 Keskustelunanalyysi ja mielensisäiset prosessit
20 Tarinankerronta ja affiliaatio
21 Soveltava keskustelunanalyysi ja ammatilliset vuorovaikutusideologiat
22 Keskustelunanalyyttiset aineiston analyysiharjoitukset eli datasessiot
23 Keskustelunanalyysi ja kulttuuri
24 Toiminnot ja projektit
25 Koodaus ja intuitiivinen arviointi
26 Miten tutkia eläinten vuorovaikutusta?


Voit tutustua kirjaan myös tämän videotallenteen välityksellä. Videotallenne on kirjan julkistamistilaisuudesta (Tiedekulma 19.10.2016) ja se sisältää kirjan yleisesittelyn sekä neljä yksityiskohtaisempaa katsausta kirjan eri aiheisiin (Auli Hakulinen: lauserakenteet; Mirka Rauniomaa: Tila ja liike; Salla Kurhila: Puhumisen ja ymmärtämisen haasteet; Marjo Savijärvi: Kielen oppiminen).