Bibliografia

Hae bibliografiasta

Aaltonen, T. (2002). Sanatonko tarinaton? Afaatikon intersubjektiivinen maailma ja kertoen rakentuva identiteetti. Helsinki: Miina Sillanpään säätiö.
Ahvenjärvi, H.-R. (2004). Puhetekoja ja keskustelun periaatteita Aki Kaurismäen elokuvassa Kauas pilvet karkaavat. (Pro gradu -tutkielma). Helsingin yliopisto, Helsinki. Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/151663
Arminen, I. (2001). Kokemusten jakaminen nimettömien alkoholistien (AA) palavereissa. In J. Ruusuvuori, M. Haakana, & L. Raevaara (Eds.), Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia. (pp. 82–103). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Arminen, I. (2016). Teknologiset ympäristöt. In M. Stevanovic & C. Lindholm (Eds.), Keskustelunanalyysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta (pp. 178–199). Tampere: Vastapaino.
Autioniemi, J., & Pöyry, A.-R. (2013). Tieto, tulkinta ja ymmärrys: Elämismaailmallinen moraali ja moraalinen toiminta 5-6-vuotiaiden päiväkotilasten vertaissuhteiden konfliktitilanteissa (Pro gradu -tutkielma). Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201311072549
Bäckman, S. (2008). Työkykyarviokokous moniammatillisen työryhmän päätöksentekotilanteena. Tutkimus vuorovaikutuksesta ja potilaan osallisuudesta. Helsinki: Helsingin yliopisto.
Berg, M. (2001). Haastateltavana poliitikko. Politiikka, kieli ja keskusteluntutkimus. In M. Halonen & S. Routarinne (Eds.), Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13. (pp. 35–46). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Berg, M. (2001). Vallan vahtikoira haukkuu mutta ei pure. Poliitikkoa syyllistävät toimittajan kysymykset televisiokeskustelussa. In J. Ruusuvuori, M. Haakana, & L. Raevaara (Eds.), Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia (pp. 121–137). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Duvallon, O., & Routarinne, S. (2001). Parenteesi keskustelun kieliopin voimavarana. In M. Halonen & S. Routarinne (Eds.), Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13. (pp. 122–154). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Ehrling, L. (2006). Psykoterapian vaikutusten arvioiminen: Keskustelunanalyyttinen tutkimus arviointihaastattelun käytänteistä. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos.
Ehrling, L. (2002). “Mut mikä se sitte on se ongelma?”. Keskustelunanalyyttinen tutkimus erään perheterapiaprosessin ongelmanmäärittelyistä ja ongelmien ratkaisuehdotuksista (Pro gradu -tutkielma). Helsingin yliopisto, Helsinki. Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/10089
Erkkilä, P. (2018). Viivästetty reflektio pariterapiassa: multimodaalinen keskustelunanalyysi pariterapian vuorovaikutustutkimuksessa (Pro gradu -tutkielma). Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201806133172
Eskola, S. (2008). Topiikin vaihdot kielihäiriöisen lapsen keskustelussa. (Pro gradu). Helsingin yliopisto, Helsinki.
Etelämäki, M. (2006). Toiminta ja tarkoite: Tutkimus suomen pronominista (Väitöskirja). Helsingin yliopisto, Helsinki. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:951-746-867-9
Etelämäki, M., & Jaakola, M. (2009). Tota ja puhetilanteen todellisuus. Virittäjä, 2009(2), 88–212. Retrieved from https://journal.fi/virittaja/article/view/4183/3900
Etelämäki, M., Herlin, I., Jaakola, M., & Visapää, L. (2009). Kielioppi käsitteistyksenä ja toimintana: Kognitiivista kielioppia ja keskustelunanalyysia yhdistämässä. Virittäjä, 2009(2), 62–187. Retrieved from https://journal.fi/virittaja/article/view/4182/3899
Haakana, M. (2001). Kielen ohessa? Näkökulmia vuorovaikutuksen ei-kielellisiin keinoihin. In M. Halonen & S. Routarinne (Eds.), Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13. (pp. 70–88). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Haakana, M. (2001). Lääkäri, potilas ja nauru. In M.-L. Sorjonen, A. Peräkylä, & K. Eskola (Eds.), Keskustelu lääkärin vastaanotolla (pp. 135–159). Tampere: Vastapaino.
Haakana, M. (1996). Huumori ja vakava keskustelun kategorioina. In A. Hakulinen (Ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II. Kieli 10 (pp. 141–172). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Haakana, M. (2008). Kieli toimintana. Keskustelunanalyysin näkökulma. In T. Onikki-Rantajääskö & M. Siiroinen (Eds.), Kieltä kohti (pp. 86–104). Helsinki: Otava.
Haakana, M., Raevaara, L., & Ruusuvuori, J. (2001). Lääketieteen termit lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksessa. In J. Ruusuvuori, M. Haakana, & L. Raevaara (Eds.), Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia (pp. 196–222). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Haddington, P., Keisanen, T., & Rauniomaa, M. (2016). Tila ja liike. In M. Stevanovic & C. Lindholm (Eds.), Keskustelunanalyysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta (pp. 162–177). Tampere: Vastapaino.
Hakamäki, P. (2017). Institutionaalisuus apteekin vuorovaikutuksessa (Pro gradu -tutkielma). Helsingin yliopisto, Helsinki. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054633
Häkkinen, P. (2016). Keskusteluanalyyttiinen pitkittäistutkimus suomen kielen ymmärtämisessä tapahtuvista muutoksista alakoulun valmistavan luokan oppitunneilla (Pro gradu -tutkielma). Helsingin yliopisto, Helsinki. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611303151
Hakulinen, A. (1989). Keskustelun tutkimisen tavoitteista ja menetelmistä. In A. Hakulinen (Ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I. Kieli 4 (pp. 9–40). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Hakulinen, A. (1989). Keskustelun luonnehtimisesta konteksti- ja funktionaalisten tekijöiden nojalla. In A. Hakulinen (Ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I. Kieli 4 (pp. 41–72). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Hakulinen, A. (1989). Palauteilmauksista. In A. Hakulinen (Ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I. Kieli 4 (pp. 98–114). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Hakulinen, A. (1995). Johdanto. In L. Tainio (Ed.), Keskustelunanalyysin perusteet (pp. 13–17). Tampere: Vastapaino.
Hakulinen, A. (1995). Vuorottelujäsennys. In L. Tainio (Ed.), Keskustelunanalyysin perusteet (pp. 32–55). Tampere: Vastapaino.
Hakulinen, A. (1996). Keskustelunanalyysin profiilista ja tilasta. In A. Hakulinen (Ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II. Kieli 10 (pp. 9–22). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Hakulinen, A. (2016). Lauserakenteet. In M. Stevanovic & C. Lindholm (Eds.), Keskustelunanalyysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta (pp. 122–142). Tampere: Vastapaino.
Hakulinen, A. (1993). Erään keskustelun analyysi: Lenita Airisto haastattelee Finnairin talouspäällikköä. Naistutkimus, 6(4), 4–15. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1515431
Hakulinen, A., & Keevallik, L. (2016). Suomen ja viron kyl (lä)/küll ja kieltolausen sanajärjestys. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 26, 84–126. https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290
Hakulinen, A., & Sorjonen, M.-L. (1989). Modaaliverbit spontaanissa keskustelussa. In A. Hakulinen (Ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I. Kieli 4 (pp. 73–97). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Hällsten, T. (2012). “Ihminen tarvitsee ihmistä” Kirjallisuuspiirin keskustelunanalyysia: Vuorovaikutus ja keskeiset teemat (Pro gradu -tutkielma). Retrieved from http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-23119
Halonen, M. (2001). Terapeutti elämäkerran tulkitsijana myllyhoidon ryhmäterapiassa. In J. Ruusuvuori, M. Haakana, & L. Raevaara (Eds.), Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia (pp. 62–81). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Halonen, M. (1996). Yhteisyyden ja tunnistettavuuden osoittaminen perhekeskustelussa. In A. Hakulinen (Ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II. Kieli 10 (pp. 173–205). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Härmävaara, H.-I. (2013). Kielten samankaltaisuus monikielisen suomalais-virolaisen vuorovaikutuksen resurssina. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, (23), 60–88. https://doi.org/10.5128/LV23.03
Helenius, P. M. T. (2005). Lääkärin ja potilaan välinen vuorovaikutus. Miten päätös sairaslomasta syntyy vastaanotolla (Pro gradu -tutkielma). Helsingin yliopisto, Helsinki. Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/11370
Hernesniemi, A. (2016). “Hei, kuka koputtaa?”: Erityislastentarhanopettajan ryhmänhallintakeinot päiväkodin integroidun erityisryhmän ohjatuilla tuokioilla. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201606293381
Hirvonen, P. (2000). Vaikutus palvelupuhelinkeskustelussa. Keskustelunanalyysin ja markkinoinnin näkökulmia Tele-Infon palveluihin. (Pro gradu -tutkielma). Helsingin yliopisto, Helsinki. Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/149777
Huotari, A. (2008). Työssäoppimisen kolmikantakeskustelut ohjaustyönä: Keskustelunanalyyttinen tutkimus vuorovaikutuksesta työssäoppijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan välillä (Pro gradu -tutkielma). Helsingin yliopisto, Helsinki. Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/12927
Iljas, K. (2010). Lapsen vuoron ongelmallisuuden osoittaminen ja toiminnan suuntaaminen puheterapiassa: Tapaustutkimus puheterapeutin ja opiskelijan käyttämistä keinoista. (Pro gradu). Helsingin yliopisto, Helsinki.
Järviluoma, H. (1997). Musiikki, identiteetti ja ruohonjuuritaso. Amatöörimuusikkoryhmän kategoriatyöskentelyn analyysi. Tampere: Tampereen yliopisto.
Joutseno, J. (2007). Tehtäväjaksojen ongelmien käsittely. In L. Tainio (Ed.), Vuorovaikutusta luokkahuoneessa: Näkökulmana keskustelunanalyysi (pp. 181–209). Helsinki: Gaudeamus.
Kääntä, L. (2015). Retoriset kysymykset osaamista ja osallistumista herättelemässä opiskeluverkkokeskustelussa. Puhe Ja Kieli, (1), 23–42. Retrieved from https://journal.fi/pk/article/view/50825/15497
Kajanne, M. (2001). Maallikot televisiokeskustelun osallistujina. In J. Ruusuvuori, M. Haakana, & L. Raevaara (Eds.), Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia (pp. 138–158). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Kajanne, M. (1996). Kertomus, referointi ja kerronnan valta. In A. Hakulinen (Ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II. Kieli 10 (pp. 207–242). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Kalliokoski, J. (2001). Vuorovaikutuksen näkökulma ja toisen kielen käytön tutkimus. In M. Halonen & S. Routarinne (Eds.), Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13. (pp. 105–121). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Kangasharju, H. (2001). Keskustelunanalyysi kokousten ja neuvottelujen tutkimuksessa. In M. Halonen & S. Routarinne (Eds.), Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13. (pp. 185–207). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Hae bibliografiasta