Esittely

Camilla Lindholm

Camilla Lindholm

Työskentelen tällä hetkellä professorina Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella. Olen opiskellut pohjoismaisia kieliä. Väitöskirjani käsitteli lääkärin ja potilaan vuorovaikutusta, ja väitöksen jälkeen olen keskittynyt muistisairaiden ja muiden erityisryhmien vuorovaikutuksen tarkasteluun. Puhutun kielen rakenteita tutkin yhteisjulkaisuhankkeiden puitteissa.

Tutkimuksessani keskityn monitieteiseen otteeseen sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen. Tavoitteeni on soveltaa keskustelunanalyysia monipuolisesti, yhteistyössä eri aloilla toimivien ammattilaisten kanssa. Erityinen kiinnostukseni kohdistuu vuorovaikutuksen erilaisiin haasteisiin. Tällaisella keskustelunanalyyttisella tutkimuksella on emansipatorinen funktio: se tuottaa tietoa, jonka avulla voimme parantaa marginaalisten ja haavoittuvien ihmisryhmien elämää.

Julkaisut

Melisa

Melisa Stevanovic

Toimin tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella ja Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikössä. Olen väitellyt sosiologian oppiaineesta vuonna 2013. Väitöstutkimukseni käsitteli niitä hienovaraisia keinoja, joilla eri alojen asiantuntijoina toimivat työntekijät yhteisissä työpalavereissaan epäsuorasti neuvottelevat valta- ja auktoriteettiasemistaan. Tutkimuksessani kuvasin sitä, kuinka vallitsevat valtarakenteet yhtäältä rakentuvat vuorovaikutuksessa hetki hetkeltä ja toisaalta toimivat vuorovaikutuksen resursseina – joillekin enemmän kuin toisille.

Tämänhetkisessä Suomen akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessani käsittelen niitä monia eri tasoja, joilla ihmiset kytkeytyvät toisiinsa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Koen, että keskustelunanalyysi antaa tähän tehtävään runsaasti työkaluja, mutta samalla etsin jatkuvasti myös keinoja, joilla keskustelunanalyyttista ymmärrystä vuorovaikutuksen rakenteista voisi yhdistää hedelmällisellä tavalla myös muihin vuorovaikutustutkimuksen perinteisiin. Tässä asiassa yhteistyö eri alojen tutkijoiden kanssa on avainasemassa.

Julkaisut